10 août 2020

Paran yo,

Elèv yo

Pwofesè yo,

Direktè lekòl yo,

Enspektè yo,

Tout manm kominote edikatif la,

10 dawou 2020 se yon gwo jou nan lavi elèv yo kote y ap reprann chimen lekòl pou yo kontinye aprann. Se yon jou enpòtan pou ministè a, pou tout paran ak sosyete a kote timoun yo pral kontinye fòme tèt yo pou yo ka itil peyi a demen.

Lè gen lekòl, gen lavi ; lè gen lekòl, gen lespwa. Tankou nou toujou di l, edikasyon se pi gwo zouti pou devlopman yon sosyete, se pi gwo zouti pou devlopman timoun yo.

Konsa, nou kontan wè apre plis pase 4 mwa timoun yo pral rejwenn kamarad yo, zanmi yo pou yo vanse nan chimen konesans.

Sitwayèn, sitwayen, tout aktè ak patnè dwe pote kole ak timoun yo pou ede elèv yo fini ane lekòl la e vanse pi devan. Nou konnen sa pa p fasil ak tout difikilte ki genyen ak kesyon kowonaviris lan e lòt pwoblèm ekonomik …

Men zafè lekòl la se yon dwa timoun yo genyen pou yo kontinye aprann nan kelkilanswa sikonstans lan. Konsa, n ap mande pwofesè ak direktè lekòl yo bay timounn yo bon jan ankadreman.

Leta, atravè ministè a, fè anpil jefò pou regilarize e peye pwofesè yo ak pèsonèl administratif yo. Se yon devwa pou anseyan ak lòt yo bay timoun yo sèvis. Se taks chak sitwayen ki pèmèt yo rive touche. Pa ka gen pretèks sou kesyon sa. Pou se timoun ki kontinye ap viktim pou moun ki gen lòt ajanda sou lekòl la. Se t ap imoral ak mank etik pou yon moun ta eseye vini bloke lekòl pou anpeche timoun yo aprann. Lekòl pa nan politik. Lekòl se poto mitan yon sosyete. Nou dwe pwoteje l kont tout sa ki pa bon.

Nou konnen gen revandikasyon. Ap toujou genyen nan yon sosyete. Men se nan dyalòg, konpreyansyon youn lòt pou nou chanje tipa tipa tout sa ki dwe chanje. Li pa ka fèt nan kraze brize ni sou do lekòl la.

Mezanmi,

Lekòl chanje lan men nou. Li pa p ka fèt menm jan. Nou oblije pwoteje tèt nou kont maladi a e respekte tout konsiy sanitè nan pwotokòl la ki dwe aplike nan tout lekòl. Se tout moun ki pou pote kole pou nou pwoteje elèv yo, pwofesè yo ak pèsonèl lekòl la. Nou oblije pote mas e respekte règ distans sosyal yo pou nou pa di si n te konnen. Prekosyon pa kapon, evite miyò pase mande padon. An n pwoteje tèt nou pandan n ap kontinye aprann.

Ce lundi 10 août 2020 marque le début du processus de réappropriation de l’espace scolaire par les élèves, les personnels pédagogique et administratif, et de toute la vie associative, socio-économique  s’organisant autour de l’école.

Organiser cette première étape de la reprise des cours en présentiel est le produit d’un processus fondé sur une démarche inclusive, participative, et initié dès le début de l’état d’urgence sanitaire. Mobilisation de tous les cadres de l’administration centrale, des directions techniques, des Directions départementales d’éducation (DDE ), d’acteurs, de partenaires en éducation tant nationaux qu’internationaux, d’associations, d’institutions intéressées à l’éducation, mise en place d’une plateforme numérique de ressources pédagogiques et d’apprentissage (PRATIC), création de comités thématiques autour de la problématique de la reprise, organisation de visioconférences figurent parmi les nombreuses activités entreprises par le MENFP. Parallèlement, le MENFP a finalisé plusieurs documents de politiques publiques, dont le Plan décennal d’éducation et de formation (PDEF) qui va guider le secteur pour les 10 prochaines années.

Du 19 mars 2020 à aujourd’hui, que de rencontres, de discussions, de débats sur l’éducation et son avenir en Haïti. La pandémie offre des opportunités à saisir pour réformer, moderniser le système éducatif,  pour construire, in fine, une école résiliente qui impacte positivement la construction de l’Etat-nation et son développement.

Je salue la contribution de toutes et de tous dans cette démarche novatrice qui nous permet de transformer des défis en opportunités. Nous devons poursuivre ce cheminement partenarial pour le bien de nos enfants. Les ressources étant de plus en plus rares, il nous appartient de faire des choix éclairés en mettant en commun nos savoir-faire, notre savoir-être, et nos ressources dans le vivre-ensemble afin de préserver ce qu’il y a de plus essentiel pour la construction d’une nation : l’éducation.

N ap swete tout elèv bon retou nan sal klas yo. An n byen jere e pwofite ti tan ki rete pou nou byen fini ane lekòl la nan enterè tout sosyete a.

Pa bliye pwoteje tèt nou pandan n ap kontinye aprann !

Mèsi anpil.

Pierre Josué Agenor Cadet, ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle